Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

Nieruchomość lokalowa

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub sam numer księgi wieczystej
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości lub sam numer księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,

Dodatkowo: rzut lokalu, karta lokalu

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli dla lokalu jest urządzona księga wieczysta)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,

Dodatkowo: rzut lokalu

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane)

Dodatkowo: wypis  z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy

 

Nieruchomość zabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni)
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie

Dodatkowo: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy

 

Określenie wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomosci:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiona infrastrukturą techniczną, na okoliczność wykazania istnienia oraz miejsca ulokowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych
 • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości (działek), na której posadowiona jest infrastruktura techniczna,
 • wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego – data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę urządzenia przesyłowego,  wysokość ciśnienia, średnica urządzenia

W przypadku określania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości dodatkowo potrzebne są:

 • decyzje podatkowe (podatek od nieruchomości) za okres ostatnich 10 lat

decyzje określające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu za okres ostatnich 10 lat (w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu).